MTÜ Otepää Motoklubi motospordi ja laste huvihariduse arengukava ning tegevuskava 2020-2024

Pildiotsingu otepää motoklubi tulemus

MTÜ MCC

SISUKORD

1. MISSIOON 3

Organisatsiooni tegevused 3

Kogukond 3

2. VISIOON 3

3. SUURIMAD SAAVUTUSED 4

4. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 5

4.1 ORGANISATSIOONI TUGEVUSED 5

4.2 ORGANISATSIOONI NÕRKUSED 5

4.3 VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD VÕIMALUSED 6

4.4 VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD OHUD 6

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 6

6. AASTANE TEGEVUSPLAAN (vt. tegevuskava) 6

7. EELARVE 7

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2020-2024 lisa 1 8

MISSIOON

Otepää motoklubi on motosporti arendav ja motospordiga tegelevate inimeste ühendav organisatsioon.

Organisatsiooni tegevused

• Mototurismi ja motospordi (trial, kross) arendamine Otepää piirkonnas. Noorte motohuviliste liikluskultuuri ja sõiduoskuste parendamine. Motospordi kohtunike koolitamine Eesti tiitlivõistlusteks.

• Andekate noorte otsimine, treenimine ning kasvatamine pühendunud motosportlaseks,

et nad oleks võimelised Otepää Motoklubi edukalt esindama Eesti ja rahvusvahelistel tipp- ja tiitlivõistlustel.

Alustavatele noorsportlastele võimaluste ja tingimuste loomine motospordiga tegelemiseks.

.

Kogukond

Koostöö samalaadsete klubide, seltside, liitudega, kohalike omavalitsustega, teiste

organisatsioonidega, firmade ja üksikisikutega kodu- ja välismaal, motospordiga

seotud seltskondliku ja ühiskondliku tegevuse arendamine, jalgratta ja mopeedisõitu alustavate noorte juhendamine, liiklus- ja sõidukoolituste läbiviimine, ning sõidumeisterlikkust tõstvate võistluste korraldamine, et vähendada võimalikke liiklusõnnetusi ja ohvreid.

Liiklusohutus hõlmab endas liiklusalast koolitust, liiklejate hoiakute ja käitumise kujundamist ning ohutu liikluskeskkonna loomist.

2. VISIOON

Treeningud toimuvad regulaarselt.

Treeninguid viib läbi vastava koolituse saanud treener, treeningplaani järgi, peetakse treeningpäevikut.

Treenerid omavad vastava ala kvalifikatsiooni ja osalevad võimalikel täiendkoolitustel.

Treeningutel pannakse rõhku ka säästlikule looduskäitumisele motospordiga tegelemisel looduses.

Klubi garanteerib, et võistlustel osalevad klubiliikmed on teadlikud motospordi heast tavast ja tunnevad võistlustel kasutatavaid reegleid. Klubi nime all võistlevad ja treenivad sportlased on kõigile heaks eeskujuks.

Noortele tutvustatakse ka teisi mootorratastega seotud spordialasid ja hobisid.

Klubi on võimeline pakkuma inventari treeningute läbiviimiseks ja võistlustel osalemiseks.

Klubi omab erinevas suuruses triali ja motokrossi mootorrattaid, mida motospordiga esmatutvust teha soovivad noored treeningul ja võistlustel tasuta kasutada saaksid.

Klubile kuuluvate mootorratastega tehakse regulaarselt demopäevi.

Demopäevadel tutvustatakse klubi poolt pakutavaid treeningvõimalusi.

Klubi osaleb Eesti MV ja võimalusel ka teistes riikides (Läti ,Soome, Baltimaade meistrivõistlused jne.) toimuvatel võistlustel.

Klubi korraldab vähemalt ühe triali võistluse aastas.

Klubi korraldab vähemalt ühe kohtunike koolituse aastas.

Omame piisavat võimekust toetajate ja kohtunike näol, korraldamaks heal tasemel rahvusvahelist triali võistlust.

Teeme head koostööd teiste triali ja motokrossi klubidega lähikonnas- Eesti, Läti, Soome jne.

Treeningväljakuid arendatakse ja hooldatakse järjepidevalt. Selleks on klubil olemas hooldustehnika.

Klubi rendib või omab motokrossi rada.

Sõlmitud on kokkulepped lähikonnas asuvate krossiradade soodsaks kasutamiseks.

Klubi omab või rendib garaaži-töökoda mootorrataste hoidmiseks-hooldustööde tegemiseks.

Klubi omab või rendib ruume talviste sisetreeningute ja võistluste korraldamiseks.

Klubi omab piisavalt vahendeid, et tasuda liikmete võistluste osalustasud.

Klubi suudab liikmetele enda valduses olevat inventari kasutamist pakkuda tasuta.

Klubi omab piisavalt ja heal tasemel mototehnikat, mida saaksid kasutada treeningutel ja võistlustel klubi liikmed, kellel puudub võimalus isikliku ratta soetamiseks. Suunatud eelistatult noortele ja algajatele.

Kaasata erinevate tegevuste (treeningud, väljakute ehitamine ja korrastamine, võistluste korraldamine jne.) läbiviimisele enam klubiliikmeid.

Korraldada ala tutvustavaid demopäevasid ja avatuid treeninguid.

Leida ja kaasata erinevatesse tegevustesse uusi klubiliikmeid.

Jätkata tööd triali-kohtunike leidmiseks ja kohtunike kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Parandada koostööd kohalike omavalitsustega (Otepää, Kanepi).

Jätkata ja tihendada koostööd teiste motospordiklubidega.

3. SUURIMAD SAAVUTUSED

Klubis on hetkel kakskümmend trial-motospordiga ja seitse motokrossiga tegelevat ja võistlustel osalevat liiget.

Osaletud on Eesti MV, Soome MV, Läti MV-l. Võistlustel on saavutatud häid tulemusi.

Oleme neljal järjestikusel aastal korraldanud Eesti meistrivõistlusi ja klubivõistlusi. Klubi on andnud nõusoleku 2020 aasta triali Eesti MV 3-4 etapi korraldamiseks.

2019 a. korraldasime esmakordselt rahvusvahelise laste triali võistluse Mini Cup.

Oleme korraldanud moto-triali kohtunike koolitusi, mille on läbinud üle 20 inimese. Nendest on enamik vähemalt ühel võistlusel osalenud kohtunikuna.

Otepää Motoklubi on korraldanud motosporti tutvustavaid demopäevasid lastele, millest võttis osa sadakond last ja noort, kellel oli tasuta võimalus teha esmatutvus motospordis kasutavate mootorratastega. Mototehnika, millega lapsed ja ka täiskasvanud esmatutvust teha said, olid headele sõprade ja klubiliikmete isiklikud rattad.

4. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS

Trialis ja motokrossis toimuvad treeningud iganädalaselt. Kindlaid regulaarseid treeningaegu pole kehtestatud. Klubi suudab pakkuda piiratud koguses motokrossi tehnikat ja varustust tasuta kasutamiseks treeninutel ja võistlustel. Klubil puudub oma motokrossi treeningrada.

Kogu triali tegevus toimub liikmete isiklikel mootorratastel ja toetajate abiga soetatud kuuel laste triali elektrimootorrattal.

Otsitakse erinevaid võimalusi vahendite leidmiseks, et soetada klubile erinevas suuruses trial- mootorrattaid ja varustust.

Klubi teeb koostööd treeneritega, kes noortele kogemusi ja teadmisi  jagavad.

4.1 ORGANISATSIOONI TUGEVUSED

Klubi motospordi osa veavad oma ala kirglikud entusiastid. Klubi toetab ja abistab neid igati.

Klubi on olnud järjepidev juba peaaegu 30 aastat.

Klubi on ainuke moto-trialiga tegelev klubi piirkonnas. Viie aastaga on Otepää Motoklubi kasvanud triali alal võistlevate sportlaste arvult teiseks klubiks Eestis.

4.2 ORGANISATSIOONI NÕRKUSED

Arengukava senine puudumine.

Rahaliste vahendite vähesus, erinevate projektide ja tegevuste elluviimiseks.

Pole taotletud abi erinevatest võimalikest fondidest.

Kohalike omavalitsuste vähene toetus meie tegemistele.

Seni on triali harjutusväljakute väljaehitamisele ja hooldusele tehtud kulutused kaetud erakapitaliga ja sponsorite abiga. Vahendeid väljakute täiustamiseks ja hooldamiseks napib.

Piirkonna ainuke motokrossirada suleti ja uue ehitamiseks puudub koht ja vahendid.

Treeningutel ja võistlustel osalemine toimub isiklikel mootorratastel. Demopäev tõestas, et noorte huvi ala vastu vajab lisa tõuget ja edasiarendust. Esimestel treeningutel osalemiseks oleks klubile vaja rohkem trial mootorrattaid algajatele ala tutvustamiseks. Vahendid selleks puuduvad.

Võistluste osavõtutasud on seni jäänud liikmete endi kanda. Rahaliste vahendite puudumine võib osadel noortel olla takistuseks võistlustel osalemisel. Klubil puuduvad sellise abi andmiseks rahalised vahendid.

Klubi erinevate osade (matka, krossi ja triali) koostöö võiks olla parem. Sportlasliikmete nõrk kaasatus.

4.3 VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD VÕIMALUSED

Noortel ja täiskasvanutel head võimalused tegeleda erinevate motospordialadega. Lapsevanemate arusaam noorte liikumisharjumuste vähesuse ja füüsilise tegevuse vähesuse üle süveneb.

Noorte tehnikahuvi on viimastel aastatel tugevasti vähenenud. Seda on märgatud ja jõutud mõistmisele, et tehniline mõtlemine on oluline osa haritusest.

4.4 VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD OHUD

Perekondade ebakindlus panustada laste kulukasse motohobisse. Vanemate vähene teadlikkus motospordist.
Noorte vähene püsivus ja erinevate huvialadega tegelemise võimaluste rohkus.

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED

Otepää Motoklubi on valmis abistama ja suunama erinevate motospordi aladega tegeleda soovivaid noori. Otepää Motoklubi on aktiivne kohalikes kogukondades ja klubiliikmed löövad kaasa erinevates kogukondlikes tegevustes. Klubi on suutnud piisaval arvul koondada triali ja motokrossi huvilisi, et tagada regulaarne treening ja võistlustegevus.

Klubi on piirkonnas  arvestatav moto-tegevuste ja liiklusohutuse propageerija.

Plaanis on rajada tulevase klubihoone ümbrusesse multifunktsionaalne vabaaja keskus, motolinnak ja harjutusväljak, kus noortele tehnikahuvilistele alates lasteaiaeast korraldame õppepäevi ja liiklusohutuskoolitusi. Samuti rajada triali harjutusväljak, viia läbi laste huviringe, korraldada mopeedi ja mootorratta juhilubade teooria- ning õppesõidu koolitusi.

Hoonesse ehitatakse klubiliikmetele kuuluva tehnika hoiustamisruum, remondikoht, puhkeruum, koosolekute ruum, tehnikaringi ruum ja Otepää motoajaloo jäädvustamise väljapanek.

Klubihoone ülalpidamiskulude katmiseks on võimalus pakkuda remonditeenust ja mototehnika hoiustamisteenust Otepää piirkonna inimestele.

6. AASTANE TEGEVUSPLAAN (vt. tegevuskava)

Arengukava kinnitamine.

Erinevate võimaluste  ja vahendite leidmine, aasta jooksul planeeritud ürituste võimalikult heatasemeliseks läbiviimiseks.

7. EELARVE

Klubi eelarve koosneb peamiselt järgmistest osadest:

  • Klubi liikmemaksud
  • Kohaliku omavalitsuse toetus
  • Sponsorite toetus
  • Erinevad toetusmeetmed
  • Klubi teenuste tulu

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2020-2024 lisa 1

Tegevus 2020 2021 2022 2023 2024 Teostaja Vastutaja
Arengukava koostamine x
Remontida Otepää vallalt klubile eraldatud endine katlamaja toimivaks klubihooneks x x x x x OMK (Otepää motoklubi), KOV erinevad toetusfondid Argo Raid, Roman Lohk
4 – 16 aastaste laste motospordi treeningute jätkamine x x x x X OMK, KOV sponsorid Mart Kalve
Rahvusvaheliste moto ja hobiautode kokkutulekute korraldamise jätkamine- Otepää Tour (30 aastat), Power Camp (20 aastat) x x x x X OMK, KOV, toetusfondid, sponsorid Argo Raid
Mootorratturite kevad ja sügispäevade ürituste korraldamine x x x x x OMK, KOV, toetusfondid, sponsorid Argo Raid, Roman Lohk
Trial võistluse läbiviimine x x x x x OMK, EMF, KOV Mart Kalve
Triali kohtunike koolituse läbiviimine x x x x x OMK, EMF Marja-Liisa Kanger- Lohk
Treeningute regulaarne toimumine x x x x x OMK Mart Kalve
Rahvusvahelise trial võistluse läbiviimine OMK, fondid sponsorid Mart Kalve
Rahvusvaheline koostöö teiste trial klubidega x x x x x OMK Mart Kalve
Mootorratastega seotud teiste spordialade tutvustamine noortele x x x x x OMK OMK
Treeningväljakute hooldamine ja arendamine x x x x x OMK, toetusfondid Mart Kalve, Roman Lohk
Mototehnika ja varustuse soetamine x x x x x Erinevad toetusfondid, sponsorid Argo Raid,

Mart Kalve

Kokkulepete sõlmimine krossiradade soodsaks kasutamiseks x x x x x OMK Argo Raid
Demopäevade korraldamine x x x x x OMK, toetusfondid, KOV Argo Raid, Mart Kalve
Kohtunike kvalifikatsiooni tõstmine x x x x x OMK, EMF Marja-Liisa Kanger- Lohk
Tõhustada koostööd teiste motospordiklubidega ning kohalike omavalitsustega x x x x x OMK Argo Raid, Roman Lohk
Eesti MV 3-4 etapi korraldamine x x x x x OMK, EMF, KOV Mart Kalve
Mini Cup korraldamine x x x x x OMK, sponsorid Mart Kalve
Triali harjutusväljakute arendamine ja hooldamine x x x x x OMK toetusfondid Mart Kalve, Roman Lohk
Teavitustegevus motospordis x x x x x OMK Argo Raid
Noortes tehnikahuvi tekitamine x x x x x OMK Roman Lohk
Liiklusohutustegevuste läbiviimine x x x x x OMK, KOV, toetusfondid Roman Lohk
Multifunktsionaalse vabaajakeskuse rajamine x x x x x OMK, Toetusfondid, KOV Argo Raid
Mopeedi ja mootorratta juhilubade teooria- ning õppesõidu koolituste läbiviimine x x x x x OMK Roman Lohk
Otepää motoajaloo jäädvustamise väljapaneku korraldamine x x x x x OMK, KOV OMK
Sponsorite kaasamine x x x x x OMK Argo Raid

MTÜ Otepää Motoklubi arengukava